Regulamin Sklepu | PIKA Biżuteria

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIKA.COM.PL

§ 1

Właścicielem domeny internetowej PIKA.COM.PL jest spółka PIKA BIŻUTERIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-507) przy ul. Francuska 182 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777385, (NIP: 6342954993, REGON: 382876905). Kapitał zakładowy o wartości 5000,00 zł opłacony w całości,

§ 2

Definicje

Sklep Internetowy (Sklep) – platforma elektroniczna służąca do składania zamówień pod adresem: PIKA.COM.PL;

Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, który Klient podał przy składaniu zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

Koszyk – element Serwisu, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;

Koszty dostawy – koszty ponoszone w celu dostarczenia Towaru Zamawiającemu, zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem;

Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – ciąg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi;

Hasło – mający charakter poufny ciąg znaków, umożliwiający zalogowanie do Sklepu Internetowego;

Newsletter – informacja handlowa, a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych;

Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;

PIKA – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność PIKA BIŻUTERIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Składanie zamówień

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

a) Zarejestrowani jako użytkownicy Sklepu, po zalogowaniu w Sklepie przy użyciu Loginu i Hasła,

b) nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania (tzw. zakupy bez rejestracji). Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu elektronicznym wszystkich wymaganych danych koniecznych do identyfikacji zamawiającego i wysyłki towaru.

2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

3. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji m.in. pod kątem dostępności Towarów.

4. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter wyłącznie informacyjny. Materiały, z których wykonana jest biżuteria, oraz poszczególne elementy produktu, takie jak kulki, zawieszki itp., w sposób naturalny różnią się od siebie, mają niepowtarzalny kształt strukturę i kolor, a w związku z tym mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na Stronach Sklepu Internetowego. W zakresie obejmującym rozmiar materiałów użytych do wykonania Towaru dopuszcza się różnice względem opisu o 1 mm.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

a) komputer typu PC lub Mac,

b) szerokopasmowe łącze internetowe,

c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej),

d) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny: pika.com.pl,

f) aktywne konto e-mail.

6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

7. Sklep zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie.

9. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

10. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.

11. Sklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na Towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, nie dłużej jednak niż 30 dni.

§ 4

1. Sklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę Towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie, wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep.

§ 5

Cena i płatność

1. Podane w Sklepie ceny Towarów wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek od towarów oraz usług zgodnie z obowiązującą stawką.

2. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu realizującego płatności elektroniczne,

b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu realizującego płatności elektroniczne,

c) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzącego Sklep,

3. Opłata za dostawę doliczana jest do ceny zamówienia wg cennika dostawy.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Towar dostarczany jest Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

§ 6

Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia przesyłek krajowych na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych, chyba że informacja zawarta w opisie Towaru stanowi inaczej – jednak nie więcej niż 30 dni łącznie z dostawą. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać tylko przesyłkę kurierską.

3. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sklepu. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sklepu Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostanie automatycznie anulowane.

4. Przesyłki realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia zagraniczne nie są realizowane.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić nieużywany zakupiony w Sklepie Internetowym Towar, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni) zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym punkcie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego na adres podany jako właściwy do zwrotów w zakładce "Kontakt z nami”.

3. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 powołanej powyżej w ust. 1 ustawy, m.in. w wypadku przedmiotu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Sklep Internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki w formie wybranej przez Klienta na formularzu zwrotu.

6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar wyłącznie na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru w Sklepie oraz przesłanego wraz ze zwracanym Towarem formularza zwrotu.

§ 8

Reklamacje

1. Klientowi, będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane przez formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt z nami" wraz z formularzem reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów, proporcji), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 9

Newsletter

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera, Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie, Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 10

Dane osobowe

1. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o.

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. Operatorowi płatności (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495), w celu świadczenia Usługi PayU, oraz firmom kurierskim, w celu wypełnienia przez te podmioty obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności oraz firmom kurierskim dotyczy danych niezbędnych do świadczenia usług wynikających z umowy oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem tych usług (w szczególności danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu).

7. W odniesieniu do danych osobowych Klientów, przekazanych przez PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. Operatorowi płatności oraz firmom kurierskim, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest - poza PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. - także Operator płatności i odpowiednie podmioty zapewniające dostawę Towaru.

8. Dane osobowe Klientów użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane przez PIKA BIŻUTERIA Sp. z o.o. Operatorowi płatności oraz firmom kurierskim, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji zamówienia, a także w związku z tą usługą - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na ich zlecenie czynności związane ze świadczeniem Usługi PayU lub dostawy Towaru.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową.

2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym. W stosunku do zamówień będących w toku, nowy regulamin ma zastosowanie o ile Klient wyraził zgodę na jego treść.

Menu

Utwórz konto, aby zachować ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się